ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ

25ο χλμ. Λάρισας-Αθήνας , Λάρισα

Τηλ. 2410731631 / 697 7449418

[email protected]

https://www.billisgreenhouses.gr/el

Επικοινωνία

Περιγραφή

  • Έχοντας ως γνώμονα την εξ’ ολοκλήρου εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς και την παγίωση της μεταξύ μας συνεργασίας, φροντίζουμε και εξασφαλίζουμε την έγκαιρη και έγκυρη παράδοση των σποροφύτων σε όλη την Ελλάδα. Με προϊόν αναγνωρισμένο, επώνυμο και πιστοποιημένο σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση και τη συνεχή εξέλιξη της επιχείρησής μας, η εκπλήρωση του στόχου αυτού εδραιώνεται και ισχυροποιείται ολοένα και περισσότερο.

    Εδώ και 10 χρόνια η θερμοκηπιακή μονάδα μας, εκτός της παραγωγής σποροφύτων βιομηχανικής τομάτας, ασχολείται και με την παραγωγή όλων των κηπευτικών ειδών για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

     

Περισσότερες πληροφορίες

Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις


Με εμπειρία δέκα και πλέον ετών, στη θερμοκηπιακή μονάδα μας παράγονται αυτόριζα σπορόφυτα κηπευτικών και φυλλωδών λαχανικών, καθώς και εμβολιασμένα σπορόφυτα κηπευτικών, τα οποία προορίζονται για υπαίθριες καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη και απευθύνονται στο σύγχρονο παραγωγό αλλά και ερασιτέχνη.


Στο σύνολό τους τα σπορόφυτά μας διατίθενται σε δίσκους διαφόρων διαστάσεων και θέσεων ανάλογα με το είδος του φυτού και την παραγγελία του πελάτη και φέρουν το καθένα από αυτά Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.


Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002, με το οποίο έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην ΕΕ.


Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.


Ειδικότερα ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:


·         Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος A, του ανωτέρω Π.Δ/τος και για την έκδοση, όπου απαιτείται, Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.


·         Επισκοπήσεις (surveys) για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών.


·         Λήψη επίσημων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.


 


2018 © ALL RIGHTS RESERVED / DEVELOPED BY PAVLA S.A.